Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, Mirosław Krawczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Regeneracji, z siedzibą w Pabianicach, ul. Józefa Piłsudskiego 7 lok. 14, 95-200 Pabianice,  (dalej: „Firma”) przetwarza informacje pochodzące bezpośrednio od klientów oraz ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, (Dz.U. 2018.1000) mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Centrum Regeneracji, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Regeneracji, z siedzibą w Pabianicach. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Józefa Piłsudskiego 7 lok.21, 95-200 Pabianice lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@centrumregeneracji.com.
2.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO tj.
a)    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b)    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d)    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia swoim klientom usług naprawy sprzętu elektrycznego, elektronicznego, optycznego oraz sprzedaży nowych produktów elektrycznych, elektronicznych, a także dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę usług. Co więcej, przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub w kontakcie bezpośrednim, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
4.    Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Firmy, ujawnionym w CEiDG.
5.    Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na oferowaniu (marketingu) usług określonych w ustępie 3 niniejszej informacji, w tym dostarczaniu kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Firmę usługach, jak również w celach statystycznych.
6.    Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan dobrowolnie w chwili zawarcia umowy jak również pozyskanych w trakcie jej wykonywania oraz pochodzących z powszechnych źródeł jak przykładowo z CEiDG. Jednocześnie należy wskazać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości świadczenia przez Firmę na Pani/Pana rzecz usług oraz zawarcia konkretnej umowy z Firmą i w konsekwencji świadczenia na Pani/Pana rzecz usług. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.
7.    Firma nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
8.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące z Firmą przy sprzedaży i świadczeniu usług świadczonych przez Firmę. Odbiorcami przedmiotowych danych są jednocześnie biuro rachunkowe prowadzące kompleksową obsługę Firmy, podmioty współpracujące oraz podmioty dostarczające media niezbędne do świadczenia usług Firmy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą zostać również sądy i inne organy w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych z Firmą umów.
9.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Firmie, czy też kampanii marketingowych Adwords i Facebook.
10.    Pani/Pana dane osobowe będą przez Firmę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Państwa oraz Firmy. Tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przez Firmę przetwarzane przez czas świadczenia przez Firmę usług oraz obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, jednakże maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub upływu terminów wskazanych przez właściwe przepisy prawa. W zakresie oferowania (marketingu) usług, w tym dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Firmę usługach Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania stosownej zgody.
11.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do przekazanych Firmie danych osobowych. Oprócz tego przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.
12.    Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
•    kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@centrumregeneracji.com.
•    kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Józefa Piłsudskiego 7 lok.21, 95-200 Pabianice.
13.    Firma może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
14.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
15.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Regeneracji, Piłsudskiego 7 lok 14, 95-200 Pabianice.

Podając powyższe dane, równocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Informacyjną i jestem osobą uprawnioną do ich używania, wyrażam zgodę na:

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Polityka informacyjna